User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Website Koninklijke Oud-studentenbond - Lerarenopleiding Lier

Inhoud

This is a debugging block

De Koninklijke Oud-studentenbond – Lerarenopleiding Lier (K.O.S.B.) heette voorheen Koninklijke Oud-leerlingenbond Rijksnormaalschool Lier, de oudste Normaalschool van België, en is een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) sedert 1933.
Deze bond is ongetwijfeld de oudste en de grootste (hij telt meer dan 1000 leden!) oud-studentenbond binnen de lerarenopleidingen in België.

De Lierse Normaalschool werd opgericht in 1817, toen ons land deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden en Koning Willem I tot de oprichting van de normaalschool te Lier besloot. Heden maakt de lerarenopleiding, campus Lier, deel uit van de Hogeschool Antwerpen, Departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal Werk.

De oud-leerlingenbond werd opgericht op 27 september 1885 te Lier in café “Casino”. Doordat jonge mensen samen in een internaat verbleven ontstonden vriendschapsbanden, die ook na de studententijd bleven bestaan, en tot periodieke samenkomsten aanleiding gaven.

De vereniging heeft tot doel:

de verbroedering en de vriendschap onder de oud-studenten van het Departement Lerarenopleiding aan de Hogeschool Antwerpen, Campus Lier, te bevorderen;
het officieel onderwijs te verdedigen, inzonderheid de aanwezigheid ervan te Lier;
dienstverlenend op te treden voor de Hogeschool Antwerpen, meer in het bijzonder voor haar lerarenopleiding te Lier.
In april 1936 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift “Band”. Een initiatief van levensbelang voor de Bond, want de regelmatige driemaandelijkse publicatie van het tijdschrift moest de banden tussen School en Bond en tussen alle oud-leerlingen verstevigen. ”Band” mocht en mag openlijk noch bedekt een politiek strijdblad zijn, evenmin een pedagogisch tijdschrift, maar mag zich ook niet tot een eenvoudige berichtgeving verlagen. Het in ere houden van de familiale geest en een rechtlijnig uitgedrukt pluralistisch levensideaal, dat vooral positieve verdraagzaamheid uitstraalt, vergt een redactieraad die boven alles gedreven wordt door zijn onbaatzuchtige inzet voor de school, waar jongeren gevormd worden tot volwassenen die met blijvende dankbaarheid aan hun jeugd terugdenken.

Via het tijdschrift “Band”, nu aan zijn 65ste jaargang toe, houdt de Bond nog steeds zijn oud-studenten op de hoogte van het school- en bondsleven.
Op hemelvaartsdag organiseert de “Bond” zijn “Bondsdag”, de reüniedag waar vrienden elkaar jaarlijks terugzien.

Inspelende op de moderne communicatiemiddelen biedt de Bond deze website aan, met als doel de school te promoten, oud-studenten toegang te verlenen tot onze databank, snel en adequaat bondsnieuws te actualiseren, maar vooral de huidige studenten een medium aan te reiken waar zij autonoom, per afdeling, hun schoolleven op de voorgrond kunnen plaatsen.

De opleidingen, leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs en leraar secundair onderwijs (technisch regenten), krijgen de nodige ruimte om alles wat betrekking heeft op hun driejaarlijkse opleiding, te verkondigen en in beeld te brengen.

De Bond hoopt dat deze website een meerwaarde zal geven aan de huidige, traditionele werking en hopelijk een aanzet zal zijn tot meer betrokkenheid vanwege de huidige en toekomstige collega’s.

Het Bondbestuur